88O5851.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                        中華民國八十八年度                    單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
21│ │ │農業委員會主管     │   375│  10│  63│  25│   473│  25│  32│  57│   530
 │ 1│ │農業委員會       │   375│  10│  63│  25│   473│  25│  32│  57│   530
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────