88O704.HTM                                           中央政府總預算

                                              歲出職能別及經濟性綜計表

                                               中華民國八十八年度                                       單位:新臺幣千元
─────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────
\ 經濟性分類  │   經        常         支         出   │   資             本             支              出   │
 ─────── ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ 總   計
  職能別分類 \│ 消費支出 │ 債務利息 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │ 資本形成 │ 土地購入 │ 債務還本 │ 增  資 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │
─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────
 合      計│ 629,790,080│ 84,703,217 │107,933,389 │124,555,351 │ 946,982,037 │ 36,915,589 │  5,090,924│118,008,733 │ 13,346,127│123,444,028 │ 9,652,773 │ 306,458,174 │ 1,253,440,211
01一般公共事務  │ 56,190,091│     - │ 12,597,750 │ 12,631,454 │  81,419,295 │ 4,865,701 │  1,238,558│     - │    5,950│  601,748 │  145,180 │  6,857,137 │  88,276,432
02防衛      │ 252,497,206│     - │    200 │ 3,305,293 │ 255,802,699 │ 6,307,648 │  2,500,000│     - │      -│   34,754 │     - │  8,842,402 │  264,645,101
03公共秩序與安全 │ 51,968,339│     - │ 1,201,378 │  202,917 │  53,372,634 │ 5,812,963 │   584,712│     - │      -│ 4,069,744 │   5,970 │  10,473,389 │  63,846,023
04教育      │ 21,443,027│     - │ 56,992,911 │ 13,962,345 │  92,398,283 │ 6,264,967 │   18,898│     - │  6,569,215│ 22,301,429 │ 4,379,198 │  39,533,707 │  131,931,990
05保健      │ 13,802,898│     - │  850,146 │ 1,377,806 │  16,030,850 │ 3,430,052 │   10,000│     - │      -│  873,096 │  103,826 │  4,416,974 │  20,447,824
06社會安全與福利 │ 179,427,167│     - │ 18,916,718 │ 76,783,926 │ 275,127,811 │  561,475 │      -│     - │  1,000,000│ 2,197,359 │ 1,514,531 │  5,273,365 │  280,401,176
07住宅及社區服務 │  2,486,768│     - │  938,451 │  168,106 │  3,593,325 │  477,752 │      -│     - │  1,479,875│ 11,749,000 │   66,415 │  13,773,042 │  17,366,367
08娛樂﹞憭〝v教│  7,397,394│     - │ 1,220,985 │ 4,442,980 │  13,061,359 │ 2,321,432 │      -│     - │      -│ 1,264,138 │ 1,014,238 │  4,599,808 │  17,661,167
09燃料*鈮   │   21,032│     - │     - │     - │    21,032 │     - │      -│     - │      -│     - │     - │      - │    21,032
10農林漁牧業   │  2,869,392│     - │ 8,502,874 │ 7,322,561 │  18,694,827 │  958,004 │   537,456│     - │      -│ 19,641,620 │   83,413 │  21,220,493 │  39,915,320
11礦業製造業營造業│  3,530,133│     - │  304,557 │ 1,153,738 │  4,988,428 │  227,902 │    3,300│     - │   258,650│  185,259 │   25,000 │   700,111 │   5,688,539
12運輸及通信   │  2,649,308│     - │ 1,863,740 │   35,500 │  4,548,548 │  507,870 │      -│     - │   201,000│ 60,486,441 │     - │  61,195,311 │  65,743,859
13其他經濟服務業 │ 24,674,368│     - │   84,624 │ 3,148,725 │  27,907,717 │ 3,179,823 │   198,000│     - │  3,831,437│   39,440 │ 2,315,002 │  9,563,702 │  37,471,419
14其他支出    │ 10,832,957│ 84,703,217 │ 4,459,055 │   20,000 │ 100,015,229 │ 2,000,000 │      -│118,008,733 │      -│     - │     - │ 120,008,733 │  220,023,962
─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────