88Q417.HTM                中央政府總預算

                    歲出機關別追加預算表

                    中華民國八十八年度            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬─────────────────────────
  科          目  │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤追 加 預 算 數│   說                 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼─────────────────────────
 │ │ │ │ 0017000000 │       │
11│ │ │ │財政部主管  │    483,716│
 │ │ │ │ 0017100000 │       │
 │ 2│ │ │國庫署    │    483,716│
 │ │ │ │ 7917100000 │       │
 │ │ │ │債務付息支出 │    467,466│
 │ │ │ │       │       │
 │ │ │ │ 7917104500 │       │
 │ │ 6│ │國債付息   │    467,466│本科目原預算數84,703,217千元,本年度追加預算數 467
 │ │ │ │       │       │,466千元,係配合「擴大國內需求方案」之國庫資金調度
 │ │ │ │       │       │,追加發行國庫券 250億元所需之利息費用。
 │ │ │ │ 8017100000 │       │
 │ │ │ │還本付息事務支│    16,250│
 │ │ │ │出      │       │
 │ │ │ │       │       │
 │ │ │ │ 8017104600 │       │
 │ │ 7│ │國債經理   │    16,250│本科目原預算數 318,462千元,本年度追加預算數16,250
 │ │ │ │       │       │千元,係配合「擴大國內需求方案」之國庫資金調度,追
 │ │ │ │       │       │加發行國庫券 250億元所需之相關費用,其主要內容如下
 │ │ │ │       │       │:
 │ │ │ │       │       │1.國債發行經理費,原預算數43,600千元,本年度追加預
 │ │ │ │       │       │ 算數 3,750千元。
 │ │ │ │       │       │2.國債還本付息手續費,原預算數 274,862千元,本年度
 │ │ │ │       │       │ 追加預算數12,500千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴─────────────────────────