89B42060.HTM                   中央政府總預算

                         歲出機關別預算表

                    中華民國八十八年下半年及八十九年度              單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
  科         目  │       │       │       │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │  說             明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│       │       │ 比    較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
 │ │ │ │ 0020600000 │       │       │       │
 │ 6│ │ │國立高雄第一科│       -│    733,809│   -733,809│國立高雄第一科技大學單位預算配合國立大
 │ │ │ │技大學    │       │       │       │學校院校務基金設置條例業經完成法定程序
 │ │ │ │       │       │       │       │,自本次預算起改制為「國立高雄第一科技
 │ │ │ │       │       │       │       │大學校務基金」之附屬單位預算型態編列。
 │ │ │ │ 5120600000 │       │       │       │
 │ │ │ │教育支出   │       -│    733,809│   -733,809│
 │ │ │ │ 5120600100 │       │       │       │
 │ │ 1│ │一般行政   │       -│    130,635│   -130,635│
 │ │ │ │ 5120602000 │       │       │       │
 │ │ 2│ │教學訓輔業務 │       -│    259,064│   -259,064│
 │ │ │ │ 5120602001 │       │       │       │
 │ │ │ 1│教學訓輔   │       -│    254,064│   -254,064│
 │ │ │ │ 5120602031 │       │       │       │
 │ │ │ 2│建教合作   │       -│     5,000│    -5,000│
 │ │ │ │ 5120602500 │       │       │       │
 │ │ 3│ │學生公費及獎助│       -│    11,485│    -11,485│
 │ │ │ │學金     │       │       │       │
 │ │ │ │ 5120609000 │       │       │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備│       -│    331,348│   -331,348│
 │ │ │ │ 5120609002 │       │       │       │
 │ │ │ 1│營建工程   │       -│    281,348│   -281,348│
 │ │ │ │ 5120609019 │       │       │       │
 │ │ │ 2│其他設備   │       -│    50,000│    -50,000│
 │ │ │ │ 5120609800 │       │       │       │
 │ │ 5│ │第一預備金  │       -│     1,277│    -1,277│
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────