89B704.HTM                                        中央政府總預算

                                          歲出職能別及經濟性綜計表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                                單位:新臺幣千元
─────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────
\ 經濟性分類  │   經        常         支         出   │   資          本          支          出       │
 ─────── ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ 總   計
  職能別分類 \│ 消費支出 │ 債務利息 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │ 資本形成 │ 土地購入 │ 增  資 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │
─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────
 合      計│1045,764,886│261,752,301 │188,501,691 │358,783,896 │1,854,802,774 │164,988,327 │ 19,997,289│ 41,013,390│148,484,622 │ 26,482,814 │ 400,966,442 │ 2,255,769,216
01一般公共事務  │ 122,069,325│     - │ 20,372,732 │ 28,075,901 │ 170,517,958 │ 11,324,658 │  1,697,068│    8,375│   57,050 │ 1,040,664 │  14,127,815 │  184,645,773
02防衛      │ 348,924,712│     - │     - │ 13,149,210 │ 362,073,922 │ 11,243,866 │  1,585,780│      -│     - │     - │  12,829,646 │  374,903,568
03公共秩序與安全 │ 86,441,361│     - │ 1,476,492 │  561,839 │  88,479,692 │ 5,620,360 │   935,674│      -│ 4,193,649 │   50,000 │  10,799,683 │  99,279,375
04教育      │ 62,634,534│     - │ 82,881,967 │ 29,847,756 │ 175,364,257 │ 8,361,208 │   366,675│ 13,006,678│ 25,179,576 │ 9,406,168 │  56,320,305 │  231,684,562
05保健      │ 28,649,224│     - │ 9,967,466 │ 1,755,287 │  40,371,977 │  425,031 │   10,000│      -│ 2,503,800 │  461,804 │  3,400,635 │  43,772,612
06社會安全與福利 │ 270,324,860│    187 │ 10,876,614 │235,093,207 │ 516,294,868 │ 1,478,223 │      -│  4,457,592│ 2,051,014 │ 2,553,800 │  10,540,629 │  526,835,497
07住宅及社區服務 │  4,443,886│     - │ 2,895,645 │  180,293 │  7,519,824 │  376,871 │      -│  2,461,060│ 26,090,840 │     - │  28,928,771 │  36,448,595
08娛樂﹞憭〝v教│ 13,361,818│     - │ 2,546,363 │ 6,550,409 │  22,458,590 │ 6,236,186 │      -│      -│ 1,653,658 │ 1,318,880 │  9,208,724 │  31,667,314
09燃料*鈮   │      -│     - │     - │     - │      - │     - │      -│      -│     - │     - │      - │       -
10農林漁牧業   │ 25,270,371│     - │ 8,728,986 │ 30,407,391 │  64,406,748 │ 6,327,966 │   610,715│   434,780│ 12,821,590 │ 7,103,483 │  27,298,534 │  91,705,282
11礦業製造業營造業│  5,878,805│   3,758 │  426,911 │ 3,644,861 │  9,954,335 │  190,368 │      -│  1,700,000│ 9,281,154 │     - │  11,171,522 │  21,125,857
12運輸及通信   │ 16,859,734│     - │ 5,505,678 │  498,115 │  22,863,527 │ 89,107,863 │    6,617│ 11,169,300│ 53,368,283 │   30,000 │ 153,682,063 │  176,545,590
13其他經濟服務業 │ 41,105,363│     - │ 1,336,548 │ 8,980,827 │  51,422,738 │ 19,294,742 │ 14,784,760│  7,675,605│ 11,284,008 │ 4,518,015 │  57,557,130 │  108,979,868
14其他支出    │ 19,800,893│261,748,356 │ 41,486,289 │   38,800 │ 323,074,338 │ 5,000,985 │      -│   100,000│     - │     - │  5,100,985 │  328,175,323
─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────