89C5602.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 2│ │總統府主管       │   3,630,174│   3,553,215│   358,642│     3,985│   19,118│   11,986│      -│      -│  1,384,134│      -│      -│   8,961,254
 │ 1│總統府         │    995,903│    454,740│   30,380│       -│      -│    3,273│      -│      -│   50,036│      -│      -│   1,534,332
 │ 2│國家安全會議      │    120,887│    48,291│    9,525│       -│      -│     234│      -│      -│    1,200│      -│      -│    180,137
 │ 3│國史館         │    153,755│    55,320│    2,609│       -│      -│     364│      -│      -│    9,625│      -│      -│    221,673
 │ 4│中央研究院       │   2,359,629│   2,994,864│   316,128│     3,985│   19,118│    8,115│      -│      -│  1,323,273│      -│      -│   7,025,112
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────