89C5611.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管       │   9,438,870│  12,752,599│   534,630│  20,616,139│      -│   43,030│      -│      -│   237,450│      -│      -│  43,622,718
 │ 1│外交部         │   9,194,688│  12,212,803│   518,630│  20,616,139│      -│   35,030│      -│      -│   200,011│      -│      -│  42,777,301
 │ 2│領事事務局       │    244,182│    539,796│   16,000│       -│      -│    8,000│      -│      -│   37,439│      -│      -│    845,417
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────