89C5642.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
18│ │國軍退除役官兵輔導委員會│  172,909,795│   1,273,308│   275,688│  16,469,639│ 29,719,341│   120,000│      -│      -│  4,712,718│   70,500│      -│  225,550,989
 │ │主管          │       │       │      │       │      │      │      │      │      │      │      │
 │ 1│國軍退除役官兵輔導委員會│  172,909,795│   1,273,308│   275,688│  16,469,639│ 29,719,341│   120,000│      -│      -│  4,712,718│   70,500│      -│  225,550,989
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────