89C5645.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
19│ │國家科學委員會主管   │   2,107,189│   4,029,756│   120,698│  19,891,471│    1,080│    3,362│      -│   41,694│  5,694,270│      -│      -│  31,889,520
 │ 1│國家科學委員會     │   1,401,067│   3,553,095│   103,436│  18,823,260│      -│    1,510│      -│   41,694│  1,212,679│      -│      -│  25,136,741
 │ 2│科學工業園區管理局及所屬│    706,122│    476,661│   17,262│   1,068,211│    1,080│    1,852│      -│      -│  4,481,591│      -│      -│   6,752,779
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────