89C5648.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
20│ │原子能委員會主管    │   2,430,805│   1,158,834│   102,784│      305│    6,000│    6,040│      -│   26,787│   519,068│      -│      -│   4,250,623
 │ 1│原子能委員會      │    356,900│    164,666│   28,394│       -│    6,000│    1,307│      -│      -│    9,381│      -│      -│    566,648
 │ 2│輻射偵測中心      │    58,698│    18,633│    3,226│       -│      -│     146│      -│      -│   11,883│      -│      -│    92,586
 │ 3│放射性物料管理局    │    71,278│    31,164│    7,485│      180│      -│     587│      -│      -│    2,000│      -│      -│    112,694
 │ 4│核能研究所       │   1,943,929│    944,371│   63,679│      125│      -│    4,000│      -│   26,787│   495,804│      -│      -│   3,478,695
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────