89C5651.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
21│ │農業委員會主管     │   1,175,601│   6,370,202│   108,725│  22,430,278│ 59,489,754│    6,187│      -│  2,385,522│   638,634│ 19,383,333│      -│  111,988,236
 │ 1│農業委員會       │    594,485│   4,370,756│   40,591│  18,854,712│ 59,473,904│    2,887│      -│   371,549│   63,874│ 18,843,838│      -│  102,616,596
 │ 2│漁業署         │    167,043│    823,765│   13,753│   2,876,968│    7,500│    1,800│      -│  1,872,967│   489,505│   446,000│      -│   6,699,301
 │ 3│動植物防疫檢疫局及所屬 │    414,073│   1,175,681│   54,381│    698,598│    8,350│    1,500│      -│   141,006│   85,255│   93,495│      -│   2,672,339
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────