89C5660.HTM                                           中央政府總預算

                                              各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國八十八年下半年及八十九年度                                    單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科          目  │       經            常           支            出      │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名        稱 │人  事  費│業  務  費│旅  運  費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預  備  金│債務費及其他│業  務  費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
24│ │環境保護署主管     │    930,116│   1,410,393│   91,138│   2,992,037│   16,220│    6,300│      -│      -│   48,639│ 21,230,367│      -│  26,725,210
 │ 1│環境保護署       │    718,726│   1,214,651│   68,166│   2,972,037│   16,220│    5,000│      -│      -│   20,864│ 21,224,667│      -│  26,240,331
 │ 2│環境檢驗所       │    151,409│    143,012│   10,455│    20,000│      -│     800│      -│      -│   26,950│    5,700│      -│    358,326
 │ 3│環境保護人員訓練所   │    59,981│    52,730│   12,517│       -│      -│     500│      -│      -│     825│      -│      -│    126,553
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────