89C5707.HTM                                       中央政府總預算

                                           各機關資本支出分析總表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                                單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────
  科          目  │       設           備           及           投           資       │       │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ 其他資本支出 │ 合    計
款│項│ 名        稱 │土 地 購 置│房 屋 建 築│其 他 建 築│機 械 設 備│交通及運輸設備│資 訊 設 備│其 他 設 備│投     資│       │
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────
 7│ │監察院主管       │    23,831│    160,190│       -│       -│     3,960│    16,263│    42,995│       -│       -│    247,239
 │ 1│監察院         │       -│       -│       -│       -│     2,520│    10,300│     6,300│       -│       -│    19,120
 │ 2│審計部         │       -│    122,990│       -│       -│     1,400│     3,960│    35,782│       -│       -│    164,132
 │ 3│審計部台灣省審計處及所屬│    23,831│    37,200│       -│       -│       -│     1,183│      464│       -│       -│    62,678
 │ 4│審計部台北市審計處   │       -│       -│       -│       -│       -│      270│      160│       -│       -│      430
 │ 5│審計部高雄市審計處   │       -│       -│       -│       -│       -│      550│      69│       -│       -│      619
 │ 6│審計部福建省審計處   │       -│       -│       -│       -│      40│       -│      220│       -│       -│      260
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────