89C580.HTM                  中央政府總預算

                     各機關預算員額彙計總表

                  中華民國八十八年下半年及八十九年度              單位:人
──────────────┬──────────────────────────────────────
  科        目   │      預       算        員       額
─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 │合          計│ 113,850│24,082│14,615│11,036│ 163,583│ 3,874│ 5,224│ 9,098│ 172,681
 1│國民大會主管      │   96│   -│  38│  18│   152│   3│   -│   3│   155
 2│總統府主管       │  1,884│  28│  209│  199│  2,320│  65│  18│  83│  2,403
 3│行政院主管       │  4,155│  21│  453│  332│  4,961│  446│  248│  694│  5,655
 4│立法院主管       │   490│   -│  286│  102│   878│  82│  61│  143│  1,021
 5│司法院主管       │  7,251│  837│  621│  449│  9,158│  470│  47│  517│  9,675
 6│考試院主管       │   729│   -│  96│  82│   907│  13│  30│  43│   950
 7│監察院主管       │  1,177│   -│  157│  130│  1,464│  57│  15│  72│  1,536
 8│內政部主管       │  4,681│18,364│  394│  919│ 24,358│  423│  687│ 1,110│ 25,468
 9│外交部主管       │  2,606│   -│  86│  49│  2,741│  85│  107│  192│  2,933
10│國防部主管       │   61│   -│   4│   8│   73│   -│   -│   -│   73
11│財政部主管       │ 12,014│   -│ 1,412│  705│ 14,131│  94│  928│ 1,022│ 15,153
12│教育部主管       │  3,601│  228│  405│  345│  4,579│  502│  317│  819│  5,398
13│法務部主管       │ 12,963│  681│  769│  542│ 14,955│  17│  28│  45│ 15,000
14│經濟部主管       │  3,294│   5│  400│  273│  3,972│  258│  242│  500│  4,472
15│交通部主管       │  2,185│  49│  200│  165│  2,599│  188│  183│  371│  2,970
16│蒙藏委員會主管     │   64│   -│   8│   5│   77│   3│   -│   3│   80
17│僑務委員會主管     │   261│   -│  23│  16│   300│  22│   9│  31│   331
18│國軍退除役官兵輔導委員會│  4,070│   -│  795│ 2,453│  7,318│  19│  32│  51│  7,369
 │主管          │    │   │   │   │    │   │   │   │
19│國家科學委員會主管   │   622│   8│  65│  56│   751│  650│  95│  745│  1,496
20│原子能委員會主管    │  1,375│   -│  71│  70│  1,516│   1│   -│   1│  1,517
21│農業委員會主管     │   627│  10│  99│  39│   775│  22│  32│  54│   829
22│勞工委員會主管     │   830│   -│  106│  83│  1,019│  13│  11│  24│  1,043
23│衛生署主管       │  1,012│   7│  162│  87│  1,268│  74│   1│  75│  1,343
24│環境保護署主管     │   464│  14│  65│  28│   571│  147│   -│  147│   718
25│省市地方政府      │ 47,338│ 3,830│ 7,691│ 3,881│ 62,740│  220│ 2,133│ 2,353│ 65,093
─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────