89C704.HTM                                        中央政府總預算

                                          歲出職能別及經濟性綜計表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                                單位:新臺幣千元
─────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────
\ 經濟性分類  │   經        常         支         出   │   資          本          支          出       │
 ─────── ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ 總   計
  職能別分類 \│ 消費支出 │ 債務利息 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │ 資本形成 │ 土地購入 │ 增  資 │ 補助地方 │ 移轉民間 │ 小   計 │
─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────
 合      計│1032,300,312│258,748,356 │182,387,947 │367,376,769 │1,840,813,384 │170,124,113 │ 19,822,493│ 29,689,051│148,459,842 │ 25,860,333 │ 393,955,832 │ 2,234,769,216
01一般公共事務  │ 113,607,668│     - │ 20,395,478 │ 32,753,182 │ 166,756,328 │ 10,683,984 │  1,502,030│    8,375│  404,485 │ 1,029,139 │  13,628,013 │  180,384,341
02防衛      │ 347,921,234│     - │     - │ 13,149,210 │ 361,070,444 │ 10,273,785 │  1,585,780│      -│     - │     - │  11,859,565 │  372,930,009
03公共秩序與安全 │ 86,174,965│     - │ 1,476,492 │  566,393 │  88,217,850 │ 5,146,344 │   936,158│      -│ 4,193,649 │   50,000 │  10,326,151 │  98,544,001
04教育      │ 62,133,252│     - │ 79,853,732 │ 32,412,680 │ 174,399,664 │ 7,960,648 │   366,675│ 12,928,639│ 25,137,976 │ 8,932,452 │  55,326,390 │  229,726,054
05保健      │ 28,132,361│     - │ 9,961,317 │ 2,186,535 │  40,280,213 │  369,705 │   10,000│      -│ 2,498,300 │  460,884 │  3,338,889 │  43,619,102
06社會安全與福利 │ 269,091,589│     - │ 10,848,604 │234,187,663 │ 514,127,856 │ 1,378,175 │      -│  4,457,592│ 2,050,420 │ 2,513,787 │  10,339,974 │  524,527,830
07住宅及社區服務 │  4,410,362│     - │ 2,893,645 │  180,293 │  7,484,300 │  355,491 │      -│  2,461,060│ 26,000,840 │     - │  28,817,391 │  36,301,691
08娛樂﹞憭〝v教│ 13,024,821│     - │ 2,605,582 │ 6,583,523 │  22,213,926 │ 6,063,745 │      -│      -│ 1,702,729 │ 1,249,830 │  9,016,304 │  31,230,230
09燃料*鈮   │      -│     - │     - │     - │      - │     - │      -│      -│     - │     - │      - │       -
10農林漁牧業   │ 25,019,355│     - │ 8,707,396 │ 29,819,702 │  63,546,453 │ 6,103,172 │   610,715│   434,780│ 12,817,145 │ 7,106,226 │  27,072,038 │  90,618,491
11礦業製造業營造業│  6,183,192│     - │  426,911 │ 3,645,009 │  10,255,112 │  211,483 │      -│  1,623,000│ 9,251,154 │     - │  11,085,637 │  21,340,749
12運輸及通信   │ 16,678,466│     - │ 5,490,493 │  494,791 │  22,663,750 │ 98,408,842 │   40,595│      -│ 53,119,486 │     - │ 151,568,923 │  174,232,673
13其他經濟服務業 │ 40,122,261│     - │ 1,325,221 │ 8,270,894 │  49,718,376 │ 18,167,754 │ 14,770,540│  7,675,605│ 11,283,658 │ 4,518,015 │  56,415,752 │  106,133,948
14其他支出    │ 19,800,786│258,748,356 │ 38,403,076 │ 3,126,894 │ 320,079,112 │ 5,000,985 │      -│   100,000│     - │     - │  5,100,985 │  325,180,097
─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────