90B5805.HTM                    中央政府總預算

                        各機關預算員額彙計表

                         中華民國九十年度                     單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
  科            目   │      預       算        員       額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│ 名        稱  │職  員│警 員│技 工│工 友│ 小 計 │聘 用│僱 用│小 計│合  計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 5│ │ │司法院主管       │  7,826│  931│  664│  457│  9,878│  641│  74│  715│ 10,593
 │ 1│ │司法院         │   308│  11│  62│  30│   411│  29│   -│  29│   440
 │ │ 1│本部          │   298│  11│  58│  29│   396│  29│   -│  29│   425
 │ │ 2│司法院司法人員研習所  │   10│   -│   4│   1│   15│   -│   -│   -│   15
 │ 2│ │最高法院        │   253│  14│  25│  25│   317│  51│   3│  54│   371
 │ 3│ │最高行政法院      │   88│   3│  15│   5│   111│  15│   -│  15│   126
 │ 4│ │臺北高等行政法院    │   124│  11│  16│   7│   158│  18│   -│  18│   176
 │ 5│ │臺中高等行政法院    │   83│   7│  10│   4│   104│  10│   -│  10│   114
 │ 6│ │高雄高等行政法院    │   116│  10│  16│   7│   149│  16│   -│  16│   165
 │ 7│ │公務員懲戒委員會    │   59│   -│  15│   5│   79│   -│   -│   -│   79
 │ 8│ │臺灣高等法院      │   655│  87│  30│  36│   808│  106│   -│  106│   914
 │ 9│ │臺灣高等法院臺中分院  │   257│  28│  13│  12│   310│  44│   -│  44│   354
 │10│ │臺灣高等法院臺南分院  │   193│  20│  12│  10│   235│  30│   -│  30│   265
 │11│ │臺灣高等法院高雄分院  │   222│  25│  15│  11│   273│  38│   -│  38│   311
 │12│ │臺灣高等法院花蓮分院  │   65│  10│   9│  10│   94│   6│   -│   6│   100
 │13│ │臺灣臺北地方法院    │   822│  89│  50│  50│  1,011│  29│   4│  33│  1,044
 │14│ │臺灣士林地方法院    │   280│  34│  23│  11│   348│  20│   3│  23│   371
 │15│ │臺灣板橋地方法院    │   479│  61│  32│  19│   591│  16│   5│  21│   612
 │16│ │臺灣桃園地方法院    │   333│  38│  25│  12│   408│  22│   3│  25│   433
 │17│ │臺灣新竹地方法院    │   198│  25│  19│  13│   255│  14│   3│  17│   272
 │18│ │臺灣苗栗地方法院    │   140│  22│  15│   8│   185│  10│   3│  13│   198
 │19│ │臺灣臺中地方法院    │   548│  66│  35│  25│   674│  29│   4│  33│   707
 │20│ │臺灣南投地方法院    │   122│  20│  15│   8│   165│   9│   3│  12│   177
 │21│ │臺灣彰化地方法院    │   238│  30│  18│  14│   300│  12│   3│  15│   315
 │22│ │臺灣雲林地方法院    │   185│  24│  14│  10│   233│   9│   3│  12│   245
 │23│ │臺灣嘉義地方法院    │   205│  27│  15│  10│   257│  12│   3│  15│   272
 │24│ │臺灣臺南地方法院    │   365│  44│  27│  18│   454│  19│   3│  22│   476
 │25│ │臺灣高雄地方法院    │   578│  74│  37│  26│   715│  26│   2│  28│   743
 │26│ │臺灣屏東地方法院    │   199│  27│  18│  11│   255│  11│   -│  11│   266
 │27│ │臺灣臺東地方法院    │   101│  21│  13│   7│   142│   6│   3│   9│   151
 │28│ │臺灣花蓮地方法院    │   128│  20│  15│   8│   171│  10│   3│  13│   184
 │29│ │臺灣宜蘭地方法院    │   115│  18│  12│   8│   153│   8│   3│  11│   164
 │30│ │臺灣基隆地方法院    │   145│  24│  14│  10│   193│   6│   3│   9│   202
 │31│ │臺灣澎湖地方法院    │   58│  13│   8│   7│   86│   2│   3│   5│   91
 │32│ │臺灣高雄少年法院    │   120│  19│  12│  16│   167│   6│  12│  18│   185
 │33│ │福建高等法院金門分院  │    8│   1│   2│   1│   12│   -│   -│   -│   12
 │34│ │福建金門地方法院    │   36│   8│   7│   3│   54│   2│   2│   4│   58
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────