90C5606.HTM                                       中央政府總預算

                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │ 經           常           支          出 │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名            稱 │人  事  費│業  務  費│ 獎補助及損失 │債  務  費│預  備  金│業  務  費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 6│ │考試院主管           │  16,088,334│    930,081│   4,003,854│       -│    4,395│      -│   130,212│      -│    7,750│  21,164,626
 │ 1│考試院             │    249,044│    151,139│     4,955│       -│    1,278│      -│   86,702│      -│      -│    493,118
 │ 2│考選部             │    238,428│    445,680│     3,148│       -│     900│      -│   12,400│      -│      -│    700,556
 │ 3│銓敘部             │  15,456,209│    71,714│   3,995,751│       -│     817│      -│    1,187│      -│    7,750│  19,533,428
 │ 4│公務人員保障暨培訓委員會    │    95,580│    41,255│       -│       -│     800│      -│   27,423│      -│      -│    165,058
 │ 5│國家文官培訓所         │    49,073│    220,293│       -│       -│     600│      -│    2,500│      -│      -│    272,466
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────