90C5611.HTM                                       中央政府總預算

                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │ 經           常           支          出 │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名            稱 │人  事  費│業  務  費│ 獎補助及損失 │債  務  費│預  備  金│業  務  費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 9│ │外交部主管           │   6,721,245│  10,445,043│  10,541,626│       -│   38,530│      -│   225,771│      -│      -│  27,972,215
 │ 1│外交部             │   6,552,984│  10,114,950│  10,541,590│       -│   35,030│      -│   139,123│      -│      -│  27,383,677
 │ 2│領事事務局           │    168,261│    330,093│      36│       -│    3,500│      -│   86,648│      -│      -│    588,538
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────