90C5648.HTM                                       中央政府總預算

                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │ 經           常           支          出 │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名            稱 │人  事  費│業  務  費│ 獎補助及損失 │債  務  費│預  備  金│業  務  費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
20│ │原子能委員會主管        │   1,725,220│    697,184│    33,439│       -│    3,301│      -│   409,649│      -│      -│   2,868,793
 │ 1│原子能委員會          │    263,819│    91,456│      630│       -│     634│      -│    5,060│      -│      -│    361,599
 │ 2│輻射偵測中心          │    43,223│    11,754│      24│       -│     80│      -│    5,952│      -│      -│    61,033
 │ 3│放射性物料管理局        │    52,213│    20,591│      307│       -│     587│      -│    1,620│      -│      -│    75,318
 │ 4│核能研究所           │   1,365,965│    573,383│    32,478│       -│    2,000│      -│   397,017│      -│      -│   2,370,843
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────