90C5660.HTM                                       中央政府總預算

                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │ 經           常           支          出 │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名            稱 │人  事  費│業  務  費│ 獎補助及損失 │債  務  費│預  備  金│業  務  費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
24│ │環境保護署主管         │    917,080│   1,298,636│   1,282,744│       -│    5,300│      -│   30,587│      -│  5,940,278│   9,474,625
 │ 1│環境保護署           │    766,465│   1,177,895│   1,282,634│       -│    4,000│      -│   16,826│      -│  5,940,278│   9,188,098
 │ 2│環境檢驗所           │    112,719│    84,985│      110│       -│     800│      -│   13,260│      -│      -│    211,874
 │ 3│環境保護人員訓練所       │    37,896│    35,756│       -│       -│     500│      -│     501│      -│      -│    74,653
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────