90C5671.HTM                                       中央政府總預算

                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                            中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
  科              目  │ 經           常           支          出 │   資      本      支      出   │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 合   計
款│項│ 名            稱 │人  事  費│業  務  費│ 獎補助及損失 │債  務  費│預  備  金│業  務  費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
26│ │省市地方政府          │    832,077│    470,472│  71,368,615│       -│    5,300│      -│   27,566│      -│ 26,128,021│  98,832,051
 │ 1│臺灣省政府及所屬        │    649,839│    390,861│    189,258│       -│    2,000│      -│   16,451│      -│   830,594│   2,079,003
 │ 2│臺灣省諮議會          │    123,062│    57,335│     2,240│       -│    1,800│      -│    2,615│      -│      -│    187,052
 │ 3│補助台灣省各縣市政府      │       -│       -│  69,782,336│       -│      -│      -│      -│      -│ 24,387,427│  94,169,763
 │ 4│福建省政府           │    59,176│    22,276│   1,394,781│       -│    1,500│      -│    8,500│      -│      -│   1,486,233
 │ 5│補助高雄市政府         │       -│       -│       -│       -│      -│      -│      -│      -│   910,000│    910,000
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────