90P3F68.HTM                 中央政府總預算

                    歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────────────────────
  科              目  │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤追加(減)預算數│   備                註
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────────────────────
 │ │ │ │ 6800000000      │       │
23│ │ │ │福利服務支出      │   1,487,652│
 │ │ │ │            │  -1,288,989│
 │ │ │ │ 6808710000      │       │
 │ 3│ │ │兒童局         │   1,288,989│
 │ │ │ │            │  -1,288,989│
 │ │ │ │ 6808716500      │       │
 │ │ 2│ │兒童福利業務      │   1,288,989│
 │ │ │ │            │  -1,288,989│
 │ │ │ │ 6842010000      │       │
 │ 8│ │ │國軍退除役官兵輔導委員會│    198,663│
 │ │ │ │ 6842019000      │       │
 │ │ 8│ │一般建築及設備     │    198,663│
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────────────────────