90Q3F38.HTM                 中央政府總預算

                    歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────────────────────
  科              目  │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤追加(減)預算數│   備                註
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────────────────────
 │ │ │ │ 3800000000      │       │
 8│ │ │ │民政支出        │   1,339,569│
 │ │ │ │ 3803970000      │       │
 │ 2│ │ │原住民委員會及所屬   │    472,079│
 │ │ │ │ 3803970600      │       │
 │ │ 4│ │部落環境改善業務    │    472,079│
 │ │ │ │ 3808010000      │       │
 │ 3│ │ │內政部         │    300,000│
 │ │ │ │ 3808011000      │       │
 │ │ 2│ │民政業務        │    300,000│
 │ │ │ │ 3808210000      │       │
 │ 4│ │ │警政署         │    24,000│
 │ │ │ │ 3808211000      │       │
 │ │ 2│ │警政業務        │    20,000│
 │ │ │ │ 3808211600      │       │
 │ │ 4│ │地方警察業務      │     4,000│
 │ │ │ │ 3808510000      │       │
 │17│ │ │消防署及所屬      │    298,390│
 │ │ │ │ 3808519000      │       │
 │ │ 4│ │一般建築及設備     │    298,390│
 │ │ │ │ 3863100000      │       │
 │19│ │ │海洋巡防總局      │    215,100│
 │ │ │ │ 3863109000      │       │
 │ │ 3│ │一般建築及設備     │    215,100│
 │ │ │ │ 3863200000      │       │
 │20│ │ │海岸巡防總局及所屬   │    30,000│
 │ │ │ │ 3863209000      │       │
 │ │ 3│ │一般建築及設備     │    30,000│
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────────────────────