90Q3F48.HTM                 中央政府總預算

                    歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────────────────────
  科              目  │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤追加(減)預算數│   備                註
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────────────────────
 │ │ │ │ 4800000000      │       │
13│ │ │ │國防支出        │   -648,106│
 │ │ │ │ 4814020000      │       │
 │ 2│ │ │國防部所屬       │   -648,106│
 │ │ │ │ 4814020100      │       │
 │ │ 1│ │軍事行政        │    -7,130│
 │ │ │ │ 4814021200      │       │
 │ │ 4│ │教育訓練業務      │    -6,900│
 │ │ │ │ 4814021400      │       │
 │ │ 6│ │一般補給修護業務    │   -178,423│
 │ │ │ │ 4814021500      │       │
 │ │ 7│ │一般裝備        │   -130,553│
 │ │ │ │ 4814021700      │       │
 │ │ 9│ │勤務支援業務      │   -325,100│
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────────────────────