90Q3F61.HTM                 中央政府總預算

                    歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元
────────────────────┬───────┬───────────────────────
  科              目  │       │
─┬─┬─┬─┬────────────┤追加(減)預算數│   備                註
款│項│目│節│ 名  稱  及  編  號 │       │
─┼─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────────────────────
 │ │ │ │ 6100000000      │       │
20│ │ │ │其他經濟服務支出    │   5,453,000│
 │ │ │ │ 6117010000      │       │
 │ 4│ │ │財政部         │   5,000,000│
 │ │ │ │ 6117016000      │       │
 │ │ 1│ │捐助支出        │   5,000,000│
 │ │ │ │ 6126010000      │       │
 │ 5│ │ │經濟部         │    172,000│
 │ │ │ │ 6126011500      │       │
 │ │ 3│ │經濟行政與管理     │    172,000│
 │ │ │ │ 6129310000      │       │
 │14│ │ │觀光局及所屬      │    281,000│
 │ │ │ │ 6129311000      │       │
 │ │ 2│ │觀光業務        │    168,000│
 │ │ │ │ 6129311100      │       │
 │ │ 3│ │國家風景區開發與管理  │    113,000│
─┴─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────────────────────