92C5642.HTM                                             中央政府總預算

                                                 歲出用途別科目分析表

                                                  中華民國九十二年度                                          單位:新台幣千元
────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────
 科                    目 │  經           常           支           出  │   資        本        支        出   │
─┬─┬─┬─┬────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ 合  計
款│項│目│節│ 名            稱 │ 人 事 費 │ 業 務 費 │ 獎補助費 │ 債 務 費 │ 預 備 金 │ 小  計 │ 業 務 費 │ 設備及投資 │ 獎補助費 │ 預 備 金 │ 小  計 │
─┼─┼─┼─┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────
18│ │ │ │國軍退除役官兵輔導委員會主管  │ 87,968,268│   945,290│ 53,146,775│      -│   80,000│ 142,140,333│      -│   924,089│   633,955│      -│  1,558,044│ 143,698,377
 │1 │ │ │國軍退除役官兵輔導委員會    │ 87,968,268│   945,290│ 53,146,775│      -│   80,000│ 142,140,333│      -│   924,089│   633,955│      -│  1,558,044│ 143,698,377
 │ │ │ │教育支出            │      -│   34,764│  1,563,543│      -│      -│  1,598,307│      -│      -│      -│      -│      -│  1,598,307
 │ │1 │ │醫學臨床教學研究與支援     │      -│      -│  1,437,528│      -│      -│  1,437,528│      -│      -│      -│      -│      -│  1,437,528
 │ │2 │ │退除役官兵就學、職訓      │      -│   34,764│   126,015│      -│      -│   160,779│      -│      -│      -│      -│      -│   160,779
 │ │ │ │社會保險支出          │      -│      -│ 11,115,106│      -│      -│ 11,115,106│      -│      -│      -│      -│      -│ 11,115,106
 │ │3 │ │榮民及眷屬保險補助       │      -│      -│ 11,115,106│      -│      -│ 11,115,106│      -│      -│      -│      -│      -│ 11,115,106
 │ │ │ │社會救助支出          │      -│   64,945│   612,109│      -│      -│   677,054│      -│      -│      -│      -│      -│   677,054
 │ │4 │ │退除役官兵服務救助與照顧    │      -│   64,945│   612,109│      -│      -│   677,054│      -│      -│      -│      -│      -│   677,054
 │ │ │ │福利服務支出          │  3,055,313│   800,844│ 24,175,092│      -│   80,000│ 28,111,249│      -│   912,940│   633,955│      -│  1,546,895│ 29,658,144
 │ │5 │ │一般行政            │  3,055,313│   125,636│   445,368│      -│      -│  3,626,317│      -│   45,810│      -│      -│   45,810│  3,672,127
 │ │6 │ │退除役官兵輔導業務       │      -│   133,383│    1,860│      -│      -│   135,243│      -│      -│      -│      -│      -│   135,243
 │ │7 │ │退除役官兵就醫         │      -│   193,065│  3,368,125│      -│      -│  3,561,190│      -│      -│      -│      -│      -│  3,561,190
 │ │8 │ │森保處林區永續經營計畫     │      -│      -│   47,615│      -│      -│   47,615│      -│      -│      -│      -│      -│   47,615
 │ │9 │ │榮民安養及養護         │      -│   348,760│ 20,312,124│      -│      -│ 20,660,884│      -│      -│      -│      -│      -│ 20,660,884
 │ │10│ │一般建築及設備         │      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│   867,130│   633,955│      -│  1,501,085│  1,501,085
 │ │ │1 │營建工程            │      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│   805,630│   633,955│      -│  1,439,585│  1,439,585
 │ │ │3 │其他設備            │      -│      -│      -│      -│      -│      -│      -│   61,500│      -│      -│   61,500│   61,500
 │ │11│ │第一預備金           │      -│      -│      -│      -│   80,000│   80,000│      -│      -│      -│      -│      -│   80,000
 │ │ │ │退休撫卹給付支出        │ 84,906,988│      -│ 15,680,925│      -│      -│ 100,587,913│      -│      -│      -│      -│      -│ 100,587,913
 │ │12│ │退除役官兵退休給付       │ 84,906,988│      -│ 15,680,925│      -│      -│ 100,587,913│      -│      -│      -│      -│      -│ 100,587,913
 │ │ │ │退休撫卹業務支出        │    5,967│   44,737│      -│      -│      -│   50,704│      -│   11,149│      -│      -│   11,149│   61,853
 │ │13│ │退除役官兵退休業務       │    5,967│   44,737│      -│      -│      -│   50,704│      -│   11,149│      -│      -│   11,149│   61,853
─┴─┴─┴─┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────